Zhodnocení končícího volebního období

Milí spoluobčané,

pomalu se nám chýlí ke konci volební období, a tak je čas bilancovat. Rádi bychom se proto krátce ohlédli za uplynulým obdobím z hlediska zastupitelů volených za OSPO i z hlediska členů jednotlivých výborů, v nichž OSPO „pracovalo“.

Z našeho volebního programu, s nímž jsme se Vám prezentovali v roce 2014, se podařila splnit podstatná většina úkolů, které jsme si v něm vytyčili. Vraťme se nyní k jednotlivým kapitolám a pojďme si říci, co se povedlo a co ne.

Činnost zastupitelstva obce

Nikdo nemůže popřít, že se významně zintenzivnila činnost vedení obce – starostky a dvou místostarostů, i většiny členů zastupitelstva. Plánovací výbor pod vedením prvního místostarosty Ondřeje Mlejnka vytvořil ve spolupráci s občany dlouho potřebný Program rozvoje obce, na jehož základě se připravovaly projekty pro jednotlivé akce. Zpracování Programu rozvoje obce je v některých případech jednou z podmínek pro možnost získání dotací.

Významným způsobem byla zvýšena aktivita obce v oblasti získávání dotací. V uplynulém volebním období získala obec na dotacích téměř 14 mil. Kč, což přispělo k tomu, že i přes poměrně velké investiční náklady nebylo nutné rozpočet obce zatížit úvěrem. Z větších akcí jmenujme výstavbu chodníků v rámci rekonstrukce silnice Na Pastýřkách s podporou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši cca 2,5 mil. Kč, přestavbu ZŠ s dotací z MŠMT cca 7,3 mil. Kč nebo vybudování dětského hřiště u MŠ s dotací z Ministerstva životního prostředí ve výši cca 1,2 mil. Kč.

Každé investiční akci se naši zastupitelé poctivě věnovali – od návrhu přes analýzu možných rizik, financování až po samotnou realizaci.

Hospodaření obce

Hospodaření obce a příspěvkových organizací obce (ZŠ a MŠ) podléhá částečné kontrole finančního výboru. Členové finančního výboru pod vedením Ladislava Klusáčka se zasadili o kontrolu a následnou aktualizaci stávajících vnitřních norem a snažili se o prosazení pravidelných kontrol hospodaření obce, základní a mateřské školy. Mimo jiné také proto došlo k posílení rozpočtu školy, který byl za minulého vedení silně poddimenzovaný.

Jak je uvedeno již výše, díky úsilí zastupitelů bylo získáno zhruba 14 mil. Kč na dotacích, a i přes poměrně vysoké výdaje na stavební akce se tak podařilo uchovat na účtu obce dostatek financí pro další období. Mimo již dříve zmíněné stavební akce byl realizován nákup kompostérů, odpadových nádob na plasty, byly provedeny menší stavební úpravy v základní i mateřské škole, rekonstruovalo se soc. zázemí v tělocvičně TJ (sokolovně), dobrovolní hasiči „dostali“ nové auto a další menší dotace byly poskytnuty především na zajištění chodu obce. Bylo dosaženo úspor na platbách za energie a podařilo se zachytit nedostatky, kvůli kterým docházelo ke zbytečnému plýtvání.

Úspory byly umožněny také i důsledným uplatňováním zákona o veřejných zakázkách při výběru dodavatelů služeb a staveb.

Plánování, stavební rozvoj

V tomto bodě bychom mohli opakovat již dříve zmíněné, neboť jak to už v životě bývá, vše se vším souvisí. Práce zastupitelstva, finance a stavební rozvoj včetně plánování jde ruku v ruce.

Z nejvýznamnějších stavebních akcí, uskutečněných v končícím volebním období lze jmenovat například druhou fázi rekonstrukce průtahu obcí (ulice Na Pastýřkách, kruhový objezd) včetně výstavby dešťové kanalizace, chodníků a opravy objízdných tras (jednosměrka, Stará cesta), nástavbu budovy základní školy s výtahem, opravu cesty ke hřbitovu, přístavbu školní jídelny, výstavbu hřiště u mateřské školy, sociálních zařízení v budově tělocvičny TJ (sokolovny) nebo rekonstrukci cesty na Skalkách.

Ekologie

V oblasti ekologie se nepodařilo vše, co bychom si přáli, část námi vytyčených úkol zůstává na další volební období. Částečně je to zaneprázdněním lidí, kteří by se touto oblastí měli či spíše mohli zabývat, částečně tím, že na vše jsou potřeba finance, a to nejlépe finance dotační. Za přispění našich členů byla přijata vyhláška k pálení organických zbytků, každý dům obdržel od obce kompostér a žlutou popelnici na plasty, byly přistaveny hnědé kontejnery na biologický odpad. Jelikož se nepodařilo vytipovat vhodnou lokalitu pro zřízení sběrného dvora, využit byl volný prostor za hasičkou, kam byl přistaven kontejner na elektrozařízení, kov a do oploceného prostoru lze v určité dny (nebo po dohodě na úřadu) ukládat větší elektrozařízení a bioodpad. Nadále se v obci udržuje 2x ročně sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Kulturní a spolkový život

Během končícího volebního období se nepodařilo dát dohromady jednotná pravidla pro přidělování dotací spolkům fungujícím v obci, je to oblast velmi citlivá a každý člen zastupitelstva či občan má na věc jiný názor. Nadále se však činnost spolků podporuje, poskytují se finance podle žádostí na akce, na činnost je přidělována dotace po odsouhlasení zastupitelstvem.

Sport

O sportu se hodně mluví, hodně píše. Jak ve Zpravodaji obce, tak v novinách, které právě držíte v ruce. Obec nemá k dispozici hřiště, které by mohla využívat mládež k volnočasovým aktivitám. Návrh je využít prostor na Svazarmu, pozemky jsou však v majetku rodiny Belcredi. V současné době se hledá s majiteli dohoda, jak pozemek využít pro potřeby obce.

Vyjma prostor malé tělocvičny v ZŠ nebo o něco větší tělocvičny TJ (sokolovny), není v obci možnost provozovat sportovní aktivity během zimních měsíců. V rámci přestavby ZŠ byla proto vypracována studie (viz Zpravodaj 2/2018) na výstavbu nové velké tělocvičny včetně prostor pro družinu. Velkou práci při řešení zadání odvedli naši zastupitelé – Ondřej Mlejnek a Libor Mikulica, kteří objeli obce s již zbudovaným podobným zařízením a připravili analýzu ekonomičnosti fungování.

V tělocvičně TJ (sokolovně) se ke spokojenosti všech cvičících po letech konečně vybudovalo sociální zázemí.

Doprava

Doprava v obci je velkým a palčivým tématem. Kdo bydlí v blízkosti hlavního tahu na Jedovnice, ví, jaký je problém přejít silnici i na označených přechodech. Dojít až do pizzerie Verona (bývalé restaurace Na Pastýřkách), po chodníku a nemít strach, že Vás srazí auto, je přání každého, kdo se tímto směrem vydá. Nemluvě o cyklistech či turistech, kteří se na tomto konci obce vyskytnou. Obchvat, to je sen, který bychom v budoucnu nejspíše všichni v obci uvítali.

Jako jeden ze splněných úkolů v oblasti dopravy bylo zřízení noční linky mezi Brnem a Ochozí. Díky iniciativě Ondřeje Mlejnka se přidaly se i další obce na trase, takže máme již dva roky noční spoj, který v pátek, sobotu a o svátcích brázdí v nočních hodinách silnici mezi Jedovnicemi a Brnem.

Školská oblast

Zajistit rodičům možnost umístění dítěte do mateřské či základní školy v místě bydliště je úžasná věc, kterou mnozí bydlící v Brně nemají. Pro fungování školských zařízení je ale potřeba stále vynakládat nemalé prostředky, které se však vrací spokojeností rodičů a potažmo i dětí. Rozpočet školy byl během tohoto volebního období navýšen téměř na dvojnásobek, rekonstrukcí škola získala další prostory pro výuku a krásnou počítačovou učebnu, děti v MŠ mají přírodní hřiště, nové sociální zázemí, rekonstruuje se jídelna. Ve zpracované studii se počítá s novou tělocvičnou, kterou budou moci využívat nejen žáci během výuky, ale i členové z jiných spolků a zájmových skupin v mimoškolní době. Kromě tělocvičny by měly vzniknout i prostory pro nutné zázemí (šatny, sociální zařízení) a družinu.

Sociální oblast

Práce členů sociálního (a školského) výboru se soustředila hlavně na zlepšení informovanosti pro občany, kteří se ocitli v tíživé situaci a na seniory. Na webu naší obce lze najít základní informace, kam se obrátit, je-li potřeba pomoci. Řešila se i dovážka obědů seniorům, nebyl však nalezen konsenzus napříč zastupiteli v otázkách, kdo by měl mít nárok na podporu a kdo by měl jídla dodávat.

Propagace obce a podpora místních živnostníků

Posun v této oblasti pozná každý, kdo se podívá na webové stránky http://www.ochozubrna.cz/ . Najdete zde nejen informace o fungování obecního úřadu, ale i informace o spolcích, farnosti a službách, které jsou v obci dostupné.

V roce 2017 byla vydána informační brožurka především pro nově přistěhované občany, kterou však uvítali i mnozí z nás již déle v obci bydlící. Dále je návštěvníkům obce zdarma k dispozici informační leták o obci a trhací mapa obce a okolí. Dokončovány jsou informační cedule, které budou rozmístěny na čtyřech místech v katastru obce.

V přípravě je i slibovaná publikace o obci, na její vydání je však potřeba poměrně dost času a práce, stejně tak na otevření informačního centra v budově obecního úřadu. To jsou úkoly, které by mohly být řešeny v příštím volebním období.

Informování občanů obce

S touto kapitolou souvisí předchozí text. Byla vydána informační brožurka, zkvalitnil se obsah webové stránky, nově vznikla obecní facebooková stránka, informační cedule při vjezdu do obce a možnost informovat občany SMS pomocí mobilního rozhlasu. O kvalitnější vizuální a snad i obsahové podobě Zpravodaje asi není potřeba diskutovat.

Nedořešeny zůstaly přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva obce na obecním webu a na obecním kanálu kabelové TV.

Milí spoluobčané,

cílem bylo napsat krátký článek o práci zastupitelstva, a především členů OSPO, kteří v zastupitelstvu nebo v jeho zřízených výborech pracovali. Nakonec je článek trošku delší, neboť nelze opominout žádnou oblast, v níž jsme Vám něco slíbili a v níž jsme i spoustu vykonali. Přesto není sepsáno vše, co se podařilo. Za zmíněnými úspěchy je spousta mravenčí práce nás členů OSPO i nečlenů, dobrovolníků z řad občanů – sympatizantů našeho sdružení, která navenek není vidět.

Bohužel zůstaly i nedořešené úkoly i záležitosti rozpracované, v jejichž realizaci bychom rádi pokračovali. K tomu, abychom je mohli dokončit a abychom mohli nadále rozvíjet naši krásnou Ochoz, potřebujeme Vás a Vaši podporu. Souhlasíte-li s našimi názory, volte OSPO.

Společně za Ochoz krásnější a přívětivější!

Leave a Reply