Vzhledem k blížícímu se termínu komunálních voleb nastává vhodný čas připomenout si, jaká jsou vlastně pravidla těchto voleb. Komunálním volbám se věnuje předpis číslo 491/2001 Sb., tedy Zákon o volbách do zastupitelstev obcí, který by měl mít každý zodpovědný volič před vstupem do volební místnosti nastudovaný. Z vlastní zkušenosti ale víme, že tomu tak v drtivé většině voličů nebývá. A není se čemu divit, jedná se totiž o docela nudné právnické čtení. Pravidla voleb do obecních zastupitelstev jsou navíc poměrně složitá, a proto jsme se rozhodli připravit jejich stručné a snad i srozumitelné shrnutí.

Volby do obecních zastupitelstev svolává prezident nejpozději devadesát dní před jejich konáním. Letos byly volby svolány na 5. a 6. října. V pátek budou volební místnosti tradičně otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu potom od 8 do 14 hodin. Právo volit má každý, který je v obci přihlášen k trvalému pobytu, nebyl zbaven volebního práva soudem a aspoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Každý volič má také právo do obecního zastupitelstva kandidovat. Některá zaměstnání se však s výkonem funkce obecního zastupitele vylučují.

V týdnu před volbami dostanou občané do svých schránek volební lístky s kandidátkami jednotlivých volebních stran. Volební lístky budou ale k dispozici také ve volební místnosti. A jak budou jednotlivé kandidátky vypadat? Budou na nich uvedeny názvy kandidujících stran, dále o jaký typ kandidátek se jedná (nezávislý kandidát, politická strana či hnutí, sdružení nezávislých kandidátů, koalice politických stran a hnutí, sdružení politické strany nebo hnutí a nezávislých kandidátů) a jména jednotlivých kandidátů doplněná informacemi o jejich věku, povolání a stranické příslušnosti. Počet kandidátů jedné volební strany nesmí převýšit počet zastupitelů obce, což je v Ochozi devět. Vzhledem k volebnímu systému je ale nevýhodné, aby nebyly kandidátky plně obsazené, proto lze očekávat, že bude na jednotlivých kandidátkách právě devět jmen.

A jakým způsobem je možné volit? Každý volič bude mít k dispozici devět hlasů. Může tedy označit buď celou kandidátku, v tom případě získává tato volební strana devět hlasů, případně jednotlivé kandidáty (maximálně devět) z různých volebních stran, potom získají jednotlivé strany tolik hlasů, kolik označíte kandidátů na jejich kandidátkách. Třetí možností je označit celou kandidátku a několik (maximálně devět) kandidátů z jiných stran. Potom dostanou vaše hlasy volební strany, u kterých jste označili kandidáty, a zbývající hlasy do devíti získá volební strana, u které označíte celou kandidátku. Jednotlivé hlasy budou u této kandidátky přiděleny kandidátům podle jejich pořadí na kandidátce. Například pokud zakřížkuji celou kandidátku „A“ a hlas dám také dvou kandidátům z kandidátky „B“ a jednomu z kandidátky „C“, tak kandidátka „A“ získává šest hlasů (preferenční hlasy získává prvních čest kandidátů v pořadí), kandidátka „B“ získá dva hlasy a kandidátka „C“ jeden hlas. Je nutné si uvědomit, že vaše hlasy dáváte nejen jednotlivým kandidátům, ale primárně jednotlivým volebním stranám. Pokud tedy souhlasíte s programem některé z volebních stran, je vhodné zakřížkovat celou kandidátku. Pokud by například někdo při kandidatuře třech stran zakřížkoval po třech kandidátech z každé strany, tak je výsledek podobný, jako by u voleb vůbec nebyl. Pokud by někdo zakřížkoval pouze lídra jedné z volebních stran, využil by pouze jednoho ze svých devíti hlasů a to by byla škoda. O přidělení jednotlivých mandátů konkrétním kandidátům se rozhoduje podle dalších pravidel.

A jaká jsou tedy pravidla pro přidělování jednotlivých mandátů v zastupitelstvu? Mandáty nejsou přidělovány poměrným systémem, ale podle následujícího klíče: Volebním stranám, které překročily pětiprocentní volební práh, jsou sečteny získané hlasy a následně jsou počty platných hlasů pro jednotlivé kandidátky děleny čísly 1, 2, 3 … až 9. Takto vypočítané podíly jsou potom seřazeny podle velikosti až do počtu devíti mandátů, které mají být přiděleny. Za každý podíl obsažený v této řadě získá kandidátní listina jeden mandát. Například když pětiprocentní práh překročí tři strany, kdy strana „A“ získá 9000, strana „B“ získá 5000 a strana „C“ 3000 hlasů, bude podílová řada rozhodující o přidělení mandátů vypadat následovně: 9000 (A), 5000 (B), 4500 (A), 3000 (A), 3000 (C), 2500 (B), 2250 (A), 1800 (A), 1667 (B). Volební strana „A“ tedy získá 5 mandátů, volební strana „B“ tři mandáty a volební strana „C“ jeden mandát. Tento systém mírně zvýhodňuje úspěšnější subjekty. Účelem má být usnadnění povolebních koaličních vyjednávání.

Když tedy již víme, jakým způsobem budou jednotlivé mandáty přiděleny kandidujícím subjektům, jak zjistíme, který z kandidátů se stane zastupitelem? V případě, že jednotliví kandidáti na kandidátní listině získali přibližně stejný počet hlasů, dochází k přidělení mandátu podle pořadí na kandidátní listině. Má-li však některý z kandidátů aspoň o 10 % hlasů více, než je průměr dané kandidátní listiny, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, seřadí se na čele kandidátky v pořadí podle počtu získaných hlasů, nikoliv již podle původního pořadí na kandidátce. Původní pořadí na kandidátce rozhoduje pouze v případě rovnosti počtu získaných hlasů. Kandidáti, kteří nezískali mandát, se stávají náhradníky podle výše uvedeného pořadí.

Na základě výsledku voleb a podle přidělených mandátů skládají jednotliví zastupitelé slib zastupitele a volí starostu a místostarostu (případně více místostarostů) obce. Starosta tedy není podle platných zákonů ČR volen přímo občany, ale nepřímo zvolenými zastupiteli.

Všechna tato pravidla by měl volič znát, aby se mohl odpovědně rozhodnout, komu dá ve volbách svoji důvěru. Snad vám tento článek pomohl v orientaci v poměrně složitém systému voleb do obecních zastupitelstev. A co napsat závěrem? Ať už se ve volbách rozhodnete jakkoliv, určitě přijďte volit. Vždyť právě v těchto volbách se rozhodne o složení obecního zastupitelstva, tedy zastupitelského orgánu s velkými pravomocemi, který má k občanům nejblíže. A pokud Vám náš volební program připadá rozumný, prosíme o zakřížkování celé kandidátky číslo 3 (OSPO), i když vám jsou někteří kandidáti sympatičtí více a jiní méně. Děkujeme.

Kandidáti OSPO do zastupitelstva Ochoze u Brna

Leave a Reply