Volební program

Oblast fungování zastupitelstva a obecního úřadu

 • Personální posílení obecního úřadu
 • Na místo dvou neuvolněných místostarostů uvolněného místostarostu
 • Sledovat dotační možnosti a zpracovávat podání žádostí o další dotační prostředky na připravované projekty
 • Podpora aktivit výborů zastupitelstva ze strany vedení obce
 • Maximální vstřícnost a otevřenost vedení obce a zaměstnanců obecního úřadu vůči občanům
 • Podpora občanských aktivit a akcí pořádaných místními spolky ze strany obce

 

Oblast sociální a školská

 • Přímé poradenství pro občany v sociálních oblastech
 • Aktualizace a rozšíření stávajících informací na webu obce (poskytovatelé sociálních služeb, univerzity třetího věku a další informace pro občany)
 • Zahájit diskusi o v budoucnu možném zřízení domova pro seniory
 • Hledat prostory pro setkávání občanů, spolků (možnost pořádání oslav aj.)
 • Průběžná modernizace a údržba stávajících školských zařízení v obci.

 

Ekologie

 • Vytvořit naučnou stezku v údolí Ochozského potoka se zaměřením pro školní využití
 • Připravit projekt na vybudování přírodního jezírka v údolí Ochozského potoka (s cílem udržení vody v krajině) a v případě získání dotace tento projekt realizovat
 • Zpracovat a vydat informační leták o přírodních krásách okolí obce Ochoz u Brna
 • Zlepšit osvětu a možnosti třídění a likvidace odpadů v obci
 • Pravidelné zpřístupnění sběrného místa za hasičkou pro sběr odpadů
 • Klást větší důraz na údržbu pozemků v obci
 • Ve spolupráci s nadřízeným územním celkem (Jihomoravský kraj) se pokusíme o vytvoření koncepce, studie, projektu s cílem revitalizace rekreační lokality Pod Hádkem

 

Oblast sportu

 • Příprava strategického plánu rozvoje sportu v obci
 • Pokračování v přípravě investice do tělocvičny v areálu ZŠ
 • Zvýšení podpory sportování mládeže v MŠ, ZŠ i v partnerských organizacích (sportovní kroužky, dětské sportovní oddíly)
 • Podpora pořádání dětského dne, turnajů, táborů a dalších akcí pro děti
 • Příprava projektu multifunkčního hřiště
 • Připravit návrhy na řešení areálu Sokolovny a tenisových kurtů
 • Znovu se zaměřit na cíl získávání pozemků do obecního vlastnictví pro volnočasové aktivity
 • Iniciujeme jednání o napojení obce na stávající cyklostezky v okolí

 

Oblast hospodaření obce

 • Sledovat a aktualizovat kontrolní systém a vnitřní předpisy dle platných norem
 • Dále vyvíjet aktivitu v získávání dotačních prostředků pro potřeby financování rozvoje obce v souladu s dlouhodobým plánem;
 • Oslovovat sponzory se žádostí o jejich zapojení do podpory obce
 • V rámci práce zastupitelů obce a členů finančního výboru dbát o kontrolu průhledného a hospodárného vynakládání finančních prostředků, s nimiž obec hospodaří.

 

Infrastruktura a stavební rozvoj obce, dotační možností v budoucnu

 • Systematicky naplánujeme a budeme realizovat opravy dopravní infrastruktury v obci (ulice Za Oborou po přeložení sítí, cesta od křížku k fotbalovému hřišti, cesta u kostela, parkoviště v obci, udržování místních cest atd.)
 • Rozplánujeme a začneme realizovat opravy dešťové kanalizace (ul. Brněnská, Na Příhoně, Za Humny, atd.)
 • Budeme se věnovat opravám a rozšíření veřejného osvětlení, rozhlasu a dalších sítí
 • Zasadíme se o vybudování chodníku / cyklostezky pro spojení obce s rozcestím u vodojemu (bezpečné napojení trasy na Brno)
 • Pro všechny investice budeme hledat možnosti financování z dotačních titulů

 

Oblast propagace

 • Zaktualizujeme infobalíček o obci
 • Budeme pokračovat ve vydávání propagačních informačních materiálů (publikace o obci, informační letáky, brožury)
 • Přihlásíme obec do soutěže vesnice roku
 • Oslovíme okolní obce a budeme se snažit o vzájemnou spolupráci, zviditelňování a propagaci
 • Zvýšíme viditelnost a propagaci obce na sociálních sítích, ve vybraných okruzích na oblastní a krajské úrovni
 • Budeme pokračovat ve zvyšování kvality Ochozského zpravodaje (např. plnobarevný tisk, tvrdší papír, obsah zpravodaje atd.)
 • Zasadíme se o zavedení přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva obce na obecním webu a na obecním kanále kabelové televize
 • Zasadíme se o větší aktuálnost obecních informačních kanálů

 

Oblast bezpečnosti v obci

 • Zasadíme se o zprovoznění stacionárních radarů pro měření rychlosti a propojení výstupů na PČR
 • Vyvoláme diskuzi a zpracování studie bezpečnosti v obci, možnosti zřízení obecní policie a pořízení kamerového systému
 • Ve spolupráci s okolními obcemi zřídit kotce pro zatoulané psy